Warunki do uzyskania uprawnień tłumacza przysięgłego

Warunki do uzyskania uprawnień tłumacza przysięgłego

Umiejętności tłumaczy znajdują zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach, od przeróżnych dzieł kultury, poprzez wszelkiego rodzaju transakcje biznesowe, polityczne spotkania i przekazywanie ważnych wieści z całego świata, aż po niezobowiązującą rozrywkę. Jedną z najciekawszych specjalizacji, powiązaną z ogromną odpowiedzialnością, ale również bardzo dużym szacunkiem, są tłumaczenia sądowe. Do ich wykonywania konieczne są odpowiednie uprawnienia udzielane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Ich zdobycie nie jest niestety szczególnie łatwe, ponieważ wiąże się z koniecznością zdania trudnych egzaminów, wymagających nie tylko doskonałej znajomości języka, ale również specjalistycznej wiedzy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości o zostanie tłumaczem przysięgłym może ubiegać się każda osoba, która: 

  • ma obywatelstwo polskie, obywatelstwo jednego z państw UE lub EFTA, lub obywatelstwo innego państwa, jeśli zgodnie z przepisami UE ma prawo do podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terenie Polski;
  • zna język polski;
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  • nie była karana za przestępstwo umyślne;
  • nie była karana za nieumyślne przestępstwo skarbowe lub gospodarcze;
  • ukończyła studia wyższe;
  • zdała egzamin na tłumacza przysięgłego.

Warto wspomnieć, że kandydat może zostać zwolniony z wymogu posiadania wyższego wykształcenia. Dzieje się tak najczęściej wtedy, gdy tłumaczy przysięgłych danego języka jest bardzo niewielu. Prośbę o zwolnienie z tego wymogu należy przedstawić w formie wniosku nie później niż 30 dni przed datą egzaminu.

Jak wygląda egzamin na tłumacza przysięgłego?

Egzamin na tłumacza przysięgłego nie należy do łatwych. Przeprowadza go Państwowa Komisja Egzaminacyjna, a jego zadaniem jest sprawdzenie znajomości zarówno języka obcego, jak i polskiego. Składa się z dwóch części: ustnej oraz pisemnej. Ta pierwsza trwa aż cztery godziny i polega na przetłumaczeniu czterech tekstów: dwóch z języka polskiego na obcy oraz dwóch z języka obcego na polski.

Kandydaci, którzy zdali z sukcesem część pisemną, mogą zmierzyć się z egzaminem ustnym. Tu również zadaniem kandydata jest przetłumaczenie czterech tekstów. Dwa z nich przekazywane są w formie pisemnej, zapisane w języku obcym, a kandydat musi przetłumaczyć je na głos na język polski. Dwa kolejne są odtwarzane lub odczytywane przez egzaminatora po polsku, pozostawiając krótkie przerwy, podczas których kandydat musi tłumaczyć na język obcy usłyszane fragmenty.

Warunki do uzyskania uprawnień tłumacza przysięgłego