Odpowiedzialność zawodowa tłumacza przysięgłego

Odpowiedzialność zawodowa tłumacza przysięgłego

Zawód tłumacza przysięgłego regulowany jest ustawowo i przynależy do zawodów zaufania publicznego. Do jego głównych zadań należy przekładanie dokumentów sądowych lub urzędowych, uwierzytelnianiu podpisów obcokrajowców, oraz na poświadczaniu tłumaczeń i odpisów dokumentów. Wszystkie czynności powinny być wykonane rzetelnie oraz zgodnie ze sztuką zawodu.

Obowiązki tłumacza przysięgłego

Zawód tłumacza przysięgłego reguluje ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25 listopada 2004 roku. Zgodnie z jej zapisami tłumacz jest zobowiązany do wykonywania powierzonych mu zadań starannie, bezstronnie i zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa. Ponadto jego obowiązkiem jest zachowanie w tajemnicy faktów i okoliczności, z którymi zapoznał się w trakcie wykonywania tłumaczenia oraz do ciągłego doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Tłumaczenia pisemne dokumentów urzędowych wykonywane przez tłumacza muszą być poświadczone przez użycie pieczęci z imieniem i nazwiskiem tłumacza oraz stopniem znajomości języka.

Jaka jest odpowiedzialność tłumacza przysięgłego?

W przypadku, kiedy tłumacz nie wypełnia obowiązków wynikających z ustawy lub zachowuje się nienależycie względem wykonywanych czynności podlega odpowiedzialności zawodowej. To oznacza, że mogą zostać orzeczone wobec niego kary takie jak upomnienie, nagana, kara pieniężna, zawieszenie prawa wykonywania zawodu do 3 miesięcy lub pozbawienie wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego. W ostatnim przypadku istnieje możliwość ponownego nadania uprawnień, ale nie wcześniej niż po upływie 2 lat od orzeczenia i pod warunkiem przystąpienia do egzaminu językowego.

Odpowiedzialność zawodowa tłumacza przysięgłego